Intern reglement

Art 1 - Algemene bepalingen

De vereniging ‘Forza8330 vzw ‘, hierna afgekort 'Forza8330' genoemd, is opgericht op 4 mei 2015 en is gevestigd te Oedelem.
Het intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Art 2 - Leden

De vereniging bestaat uit Forza8330-dames (ladies) en Forza8330-mannen.

Art 3 - Lidmaatschap

Een kandidaat-lid meldt zich steeds bij de verantwoordelijke voor de ledenadministratie via het formulier Lid worden ? op de Forza8330-website.
Je kan lid worden van Forza8330 vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Het estuursorgaan beslist over al dan niet toetreden van een kandidaat-lid alsook de jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap van de bestaande leden.
De kandida(a)t(e) bezorgt Forza8330 de volgende gegevens: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer van zichzelf en van alle gezinsleden.
Voor noodgevallen kan ook een een naam en telefoonnummer van een contactpersoon doorgegeven worden.
Daarna krijgt het kandidaat-Forza8330-lid de nodige betalingsmodaliteiten.

De kosten voor het lidmaatschap worden door het bestuursorgaan bepaald.
Het bestuur zorgt ervoor dat degenen die lid zijn van de vereniging worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder Forza8330 resorteert i.e. Vlaamse wielrijdersbond (VWB).
Een lidmaatschap is geldig van 1 januari tot en met 31 december.

Art 4 - Verzekering

Ieder Forza8330-lid wordt , zonder uitzondering, verzekerd bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB).
In het lidgeld, dat betaald wordt aan Forza8330, zit reeds het verzekeringsbedrag verschuldigd aan de VWB, inbegrepen.  Een Forza8330-lid betaalt nooit individueel aan de VWB.
Indien een kandidaat-lid reeds de jaarlijkse bijdrage betaald heeft aan de VWB zal deze van het verschuldigde lidgeld afgetrokken worden.  Het daarop volgend seizoen wordt deze gunstmaatregel voor dit kandidaat-lid niet meer toegepast.
Indien een lid reeds via een andere fietsvereniging zijn VWB-verzekering heeft betaald, zal het verschuldigde bedrag aan de VWB van zijn te betalen lidgeld worden afgetrokken.
Een lid die verkeert in Art 4, Pnt4 zal bij een ongeval de fietsvereniging moeten aanspreken waaraan hij het VWB-verzekeringsgeld betaald heeft, om de nodige verzekeringsdocumenten te verkrijgen.

Art 5 - Een veilige sportbeoefening

Een veilige sportbeoefening is essentieel. Daarom engageert Forza8330 zich om:
- Al haar leden, bestuurders en hun gezinsleden maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringen.
- Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van haar leden.
- Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.
De verkeersregels naleven is een prioriteit van ieder Forza8330-lid (⇒ meer info via de  link onderaan deze pagina). 

De fietsen dienen in goede staat, veilig en onderhouden te zijn.
"Samen uit, samen thuis" - Bij pech wachten we op elkaar en helpen we elkaar waar we kunnen.
Uit respect voor de natuur gooien we geen afval (onverteerbaar verpakkingsmateriaal, bandjes, CO-patronen, enz…) langs de weg.
De aanwijzingen van de wegkapiteins dienen gevolgd te worden.
De koprijders verwittigen de andere fietsers voor eventuele hindernissen of gevaren (putten, drempels, vernauwingen, geparkeerde voertuigen, tegenliggers, ...).  De achterste fietsers geven signalen i.v.m. eventueel achteropkomend verkeer.  Deze signalen moeten door de groep worden doorgegeven naar achter of naar voor.

Art 6 - Rechten en plichten van de leden.

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

Bij toetreding als lid wordt er verwacht dat het intern reglement en de privacyverklaring gelezen zijn en de inhoud ervan volledig is begrepen.  Deze zal steeds in zijn meest recente versie gepubliceerd zijn op de website van Forza8330 ( www.forza8330.be).
Ze hebben het recht om deel te nemen aan alle ritten.
Ze hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van adres en/of gezinssituatie.  Dit is van groot belang om de verzekering de correcte en meest recente gegevens te verstrekken.
Ze hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
Ze hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging.

Art 7 - Clubuitrusting

Het basispakket bestaat uit een korte broek, een trui met korte mouwen, een windstopper (=body light) of trui met lange mouwen.
Andere kledingstukken kunnen volgens het aanbod en periodisch besteld worden.

Art 8 - Activiteiten

Forza8330-mannen

De Forza8330-mannen rijden op woensdagavond en vertrekken om19u00 stipt op de Markt van Oedelem, tenzij anders vooraf gemeld.
Er wordt in 2 groepen gefietst:
- groep SPORTIEF streeft naar een gemiddelde van 30-32km/u
- groep FUN streeft naar een gemiddelde van 28-30km/u.
Naargelang het seizoen vordert kan de gemiddelde snelheid voor beide groepen naar boven afwijken.
De woensdagavondritten zijn georganiseerd en vooraf uitgestippeld.  De rit wordt steeds vooraf gepubliceerd op de Forza8330-website.
Ieder lid engageert zich er toe om de volledige en recentste Forza8330-uitrusting 2018 te dragen tijdens de woensdagavondrit.
De wegkapitein beslist over eventuele routewijzigingen en de snelheid.

Op zondagmorgen wordt er eveneens in groep gefietst tenzij vooraf anders gecommuniceerd.  We vertrekken om 9u00 op de Markt van Oedelem.
Vanaf de eerste zondag van april wordt het vertrekuur 8u30.  Hierbij kunnen ook niet-leden aansluiten.

In normale omstandigheden worden vooraf geplande en gecommuniceerde ritten volledig uitgereden.
Alleen wegkapiteins kunnen het verloop tijdens een rit wijzigen (inkorten, verlengen, omleggingen, weersomstandigheden, bij pech,…).
De groep verlaten tijdens een rit is een individuele beslissing waarbij het aangewezen is een wegkapitein ervan te verwittigen.

Forza8330-ladies

De Forza8330-ladies rijden op donderdagavond en vertrekken om19u00 stipt op de Markt van Oedelem, tenzij anders vooraf gemeld.
De donderdagavondritten zijn georganiseerd en vooraf uitgestippeld.  De rit wordt steeds vooraf gepubliceerd op de Forza8330-website.
Ieder lid engageert zich er toe om de volledige en tevens recentste Forza8330-uitrusting 2018 te dragen tijdens de donderdagavondrit.
Een tempo van 25-27km/u wordt nagestreefd.

Op zondagmorgen kan er eveneens in groep gefietst worden.  Deze rit en het startuur wordt vooraf gecommuniceerd.  Tenzij vooraf anders vermeld vertrekken we op de Markt van Oedelem.

In normale omstandigheden worden vooraf geplande en gecommuniceerde ritten volledig uitgereden.
Alleen wegkapiteins kunnen het verloop tijdens een rit wijzigen (inkorten, verlengen, omleggingen, weersomstandigheden, bij pech,…).
De groep verlaten tijdens een rit is een individuele beslissing waarbij het aangewezen is een wegkapitein ervan te verwittigen.

Art 9 - Aansprakelijkheid

Ieder lid staat in voor zijn eigen veiligheid.
Om de veligheid te garanderen rijden we in groep, compact, 2a2.  De afstand met een voorligger bedraagt niet meer dan een wiel.
Bij duister is een voorlicht en achterlicht verplicht
Iedere fiets dient tevens uitgerust te zijn met een bel.
Ieder lid is verplicht een helm te dragen  -  Er wordt niet toegelaten dat een lid deelneemt aan een rit zonder helm.
Ieder lid dient de verkeersregels te respecteren.
Ieder lid dient tijdens de rit in bezit te zijn van zijn identiteitskaart
Forza8330 is in geen enkel geval aansprakelijk voor materiële schade.  Indien gewenst dient het lid zelf stappen te ondernemen om zijn fiets te verzekeren.

Art 10 - Communicatie

De communicatie van Forza8330 naar de leden zal hoofdzakelijk gebeuren via de Forza8330-website ( www.forza8330.be).

Zowel de mannen als de ladies hebben een WhatsApp-groep waarop ook berichten kunnen verspreid worden.

Art 11 - Wijziging van het intern reglement

De inhoud van het intern reglement kan ten allen tijde aangepast worden door de Algemene vergadering en/of bestuursorgaan van Forza8330 vzw.

De leden worden hiervan op de hoogte gebracht via een nieuwsrubriek op de website ( www.forza8330.be).

De laatste wijziging gebeurde op 13/03/2021 - v3 en is goedgekeurd door het bestuursorgaan op 01/12/2019.

Art 12 - Slotbepalingen

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 

 

 

 

 


 


Meer informatie over de wegcode "Fietsers in groep" uit de brochure  "Fietsers en de wegcode" van het BIVV.